Projekty


Podstawowe informacje o projekcie


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Tytuł projektu
Modułowy system produkcji opakowań typu SRP (shelf ready packaging)

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00- 0224/17
Data złożenia wniosku: 2017-06- 30 12:25:52
Numer naboru: 1/1.1.1/2017

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00- 00224/17-00

Źródła finansowania projektu: Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 765 265,02 zł

Miejsce realizacji projektu
PROTIM SP. Z O.O.; UL. TRZEBIŃSKA 6; 60-003 POZNAŃ

Okres realizacji projektu
Data rozpoczęcia realizacji: 02.10.2017 / Data zakończenia realizacji: 30.09.2019

OPIS PROJEKTU

Proces koncentracji na rynku detalicznym, zarówno w Polsce, jak w innych krajach europejskich zapewnił detalistom silną pozycję przetargową w zakresie dóbr szybko zbywalnych w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w łańcuchu produktów spożywczych. Detaliści zapoczątkowali wiele różnych zmian pod kątem efektywności kosztowej procesów w łańcuchu dostaw produktów spożywczych, przerzucając konieczność ich wdrożenia na swoich dostawców. Jednym z nich jest rozwój opakowań gotowych na półkę (SRP – Shelf Ready Packaging), których wymóg zaprojektowania i wyprodukowania leży po stronie producentów, a wynika głównie z zamiaru zmniejszenia kosztów pracy w sklepie wynikającego z redukcji czasu poświęconego na układaniu produktów na półkach, skrócenia czasu identyfikacji produktów w obrębie sklepu oraz zwiększenia atrakcyjności zakupowej. Rynek opakowań SRP jest bardzo dynamiczny pod względem parametrów opakowań (m.in. rozmiar, kształt), stąd wymusza na producentach artykułów spożywczych wysoką elastyczność produkcji. Ta obecnie jest osiągana poprzez wymianę lub przebudowę maszyn produkujących opakowania, generując wysokie koszty dla producenta. Intencją projektu jest próba minimalizacji kosztów produkcji opakowań SRP dla producentów, tak by nie były one postrzegane jedynie jako czynnik powodujący częściowo wyższe koszty produkcji.

Głównym celem projektu jest wytworzenie i praktyczna weryfikacja modułowego systemu produkcji opakowań typu SRP z autorskim rozwiązaniem Modułowej Kompensacji Sekwencji (Modular Sequence Compensation - MSC), który umożliwi poprawę jakości, sprawności i efektywności produktu - dotychczasowego systemu produkcji opakowań zbiorczych - w tym poprawę jego efektywności kosztowej do poziomu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy.

Celem badawczym i poznawczym projektu jest określenie wpływu zastosowania modułowej kompensacji sekwencji i zastosowania aktywnej eliminacji drgań poprzez badania drgań i przestrzenną kompensację ruchów roboczych na poprawę jakości, sprawności i efektywności produktu – systemu produkcji opakowań zbiorczych, w tym poprawę jego efektywności kosztowej. Celem komplementarnym jest uniwersalizacja zdobytej wiedzy w adekwatnie dobranej przestrzeni ograniczeń, do zastosowania wypracowanego modelu referencyjnego technologii do maszyn do produkcji opakowań w innych technologiach – według możliwości zastosowania.

Celem rozwojowym projektu jest wytworzenie wersji demonstracyjnej modułowego systemu produkcji opakowań typu SRP opartego na autorskiej technologii MSC oraz jego eksperymentalna implementacja w przedsiębiorstwie PROTiM Sp. z o.o. Prace rozwojowe doprowadzą do powstania nowego rodzaju systemu produkcji opakowań zbiorczych, który umożliwi utrzymanie niepogorszonej jakości i precyzji przy zwiększonej sprawności i efektywności samego urządzenia. Rezultat projektu będzie zapewniać bardziej elastyczne i niezawodne narzędzie do produkcji opakowań dla produktów pochodzących z jednej lub kilku linii produkcyjnych. System produkcji opakowań SRP z autorskim rozwiązaniem MSC pozwoli na dowolne skonfigurowanie go względem realizacji celów produkcyjnych oraz możliwości operacyjnych przedsiębiorstw. Niskie koszty utrzymania i łatwość obsługi pozwolą na szybki zwrot z inwestycji (ROI), a ich elastyczność i wysoka niezawodność sprawiają, że system taki będzie przydatny na wiele lat (wydłużony cykl życia produktu), ponieważ będzie w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom opakowaniowym, którym obecne systemy nie są w stanie podołać. Cele określone w części trzeciej wniosku zostaną zrealizowane poprzez prace B+R ukierunkowane na wytworzenie i wprowadzenie nowej technologii Modułowej Kompensacji Sekwencji (MSC), umożliwi przy zadanej jakości poprawę sprawności i efektywności produktu – maszyny produkującej opakowania.

Rezultatem realizacji projektu będzie nowy produkt - modułowy system produkcji opakowań typu SRP oparty na autorskiej technologiiMSC, pozwalający na poprawę produktywności procesu wytwórczego. Efekt ten będzie odróżniał produkt PROTIM od konkurencji dzięki:

  • wzrostowi produktywności - elastyczności produkcji (produkcja 20 rodzajów opakowań SRP na jednej maszynie;
  • wzrostowi efektywności kosztowej i kapitałowej maszyny;
  • standaryzacji procesu produkcyjnego;
  • wzrostowi kompaktowości maszyny.

Rezultat projektu wpisze się w obecne trendy rynkowe, które wskazują (wg raportu Global Retail Ready Packaging (RRP) Market 2015- 2019, Infiniti Research Limited, 2015), że globalny rynek opakowań SRP zachowa średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 4% do końca 2019 roku, Dodatkowo, rezultat projektu jest kierowany na rynek europejski posiadający największy udział w global. Produkcji opakowań SRP (36%) oraz do branży spożywczej posiadającej najwyższy - 75% - udział w rynku opakowań SRP.

W wyniku realizacji projektu zostanie wytworzona technologia nowa na skale światową, która będzie stanowić silną przewagę technologiczną. Co więcej zastosowane technologie badawcze i pomiarowe nie były dotychczas wykorzystywane do oceny konstrukcji podobnych maszyn. Zdobyta w trakcie realizacji projektu wiedza w istotny sposób podniesie doświadczenie konstrukcyjne firmy.

Projektowany modułowy system do produkcji opakowań zbiorczych SRP będzie unikatowy ze względu na zwiększenie ilości/rodzajów ruchów roboczych. Z uwagi na planowany wzrost ilości ruchów roboczych, istniejące systemy posiadają poważne problemy z utrzymaniem dokładności geometrycznej produktu i drganiami układu, które wynikają z wzbudzanych procesów przejściowych (drgania wywołane dużymi przyspieszeniami/opóźnieniami w trakcie rozruchu). W ramach projektu opracowana konstrukcja systemu do produkcji opakowań z inteligentnymi modułami sterującymi - modułem kompensacji sekwencji i modułem aktywnej kompensacji drgań - pracującymi pod kontrolą systemu sterowania o otwartej architekturze, ma umożliwić rozwiązanie tych problemów i stanowić będzie innowacyjne rozwiązanie znacznie wyprzedzające rozwiązania firm konkurencyjnych.


CEL PROJEKTU

Przedmiotem badań są rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne produktu mającego postać modułowego systemu, przeznaczonego do budowy różnych ciągów technologicznych w celu zastosowania ich w produkcji opakowań zbiorczych typu SRP (shelf ready packaging). W odniesieniu do znanych dotychczas ciągów technologicznych produkcji opakowań zbiorczych, proces produkcji ciągów technologicznych z wykorzystaniem przedmiotu badań umożliwi poprawę jakości, sprawności i efektywności produktu końcowego (w rozumieniu ciągu technologicznego) w tym poprawę jego efektywności kosztowej co najmniej do poziomu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Modułowy system produkcji opakowań zbiorczych typu SRP pozwoli na produkcję różnych ciągów technologicznych dla produkcji opakowań zbiorczych w drodze strukturalnego (fizycznego) wzajemnego połączenia poszczególnych modułów funkcjonalnych.

System stanowiący przedmiot badań zawierał będzie co najmniej takie moduły, jak:

  • moduły buforowania formatów w 4 opcjach realizacji przypisanej im funkcji,
  • moduły manipulacji w 4 opcjach realizacji przypisanej im funkcji,
  • moduły nanoszenia kleju w 3 opcjach realizacji przypisanej im funkcji,
  • moduły formowania wstępnego w 4 opcjach realizacji przypisanej im funkcji,
  • moduły formowania końcowego w 5 opcjach realizacji przypisanej im funkcji,
  • moduły przepływu formatów w 4 opcjach realizacji przypisanej im funkcji.

Przetargi


Bieżące:Zakończone:


Ta strona wykorzystuje pliki cookies zainstalowane przez PROTiM Sp. z o.o. lub podmioty trzecie do celów statystycznych, marketingowych oraz analitycznych, umożliwiając świadczenie Państwu spersonalizowanych usług reklamowych na odwiedzanych stronach. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies oraz ich wyłączenie możliwe jest w każdym czasie za pomocą ustawień przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji dotyczących wykorzystania plików cookies znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności.